Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nieporęt w 2016 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.  Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  i kotów,   w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nieporęt;

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nieporęt;

3) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Urząd ma podpisaną umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

4) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;

5) Programie – należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2016 roku.

 

II. Cele i zadania programu

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) odławianie bezdomnych zwierząt;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt;

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności psów i kotów;

7) kontynuacja planu znakowania zwierząt w gminie;

8) edukacja mieszkańców Gminy Nieporęt w zakresie opieki nad zwierzętami.

 

III. Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej, realizowane będzie przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska 107 B, w ramach podpisanej umowy.

2. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, strażnika dyżurnego Straży Gminnej lub dyżurnego Komisariatu Policji w Nieporęcie.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia i życia zwierząt ani zadawał im cierpienia.

4. Zwierzęta będą transportowane odpowiednim środkiem transportu, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt.

5. Lekarz weterynarii bezpośrednio po wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia, a przed przewiezieniem do schroniska sprawdzi czy zwierzę nie jest oznakowane.

6. Podmiot prowadzący działalność z zakresu odławiania i transportu zwierząt musi być pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia działalności                   i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz posiadać aktualne zezwolenie wójta Gminy Nieporęt na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

7. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną, zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii do lecznicy dla zwierząt, która ma możliwość przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji, w celu stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia.

 

IV. Opieka w schronisku dla zwierząt

§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta będą przyjmowane z terenu Gminy i utrzymywane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej, prowadzonym przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska 107 B,   w ramach podpisanej umowy, w celu zapewnienia im opieki do czasu ich adopcji.

2. Schronisko, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, zapewnia zwierzętom umieszczonym w schronisku, właściwe warunki bytowania, polegające na zapewnieniu:

1) pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiających im swobodne poruszanie się oraz legowiska;

2) odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;

3) stałej opieki weterynaryjnej; (m.in. szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie itp.);

4) leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie;

5) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt po okresie kwarantanny, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

6) znakowania – chipowania zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora  oraz wprowadzenie danych do jednej z ogólnodostępnych krajowych baz danych;

7) poszukiwania nowych domów i przekazywanie zwierząt (po przebytej kwarantannie w schronisku) do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe;

8) prowadzenie odrębnej dla Gminy ewidencji zwierząt.

3. Bezdomne zwierzęta po trafieniu do schroniska, muszą przejść 14-dniową kwarantannę.

4. Schronisko musi pozostawać pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i posiadać wymagane prawem zezwolenie na działalność w tym zakresie.

5. Schronisko podlegać będzie okresowej kontroli (nie rzadziej niż dwa razy w roku) w zakresie realizacji obowiązków określonych w ust. 2.

 

V. Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 5. 1. Koty wolno żyjące nie są uważane za bezdomne. Koty te nie podlegają wyłapywaniu. Gmina i karmiciele stwarzają kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

2. Wolno żyjące koty z terenu Gminy będą dokarmiane karmą, wydawaną na podstawie pisemnych zgłoszeń mieszkańców (karmicieli), którzy mają pod opieką co najmniej cztery koty. Dokarmianie będzie się odbywało cały rok.

3. Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa będzie prowadzić rejestr dokarmianych wolno żyjących kotów i ich opiekunów.

4. Urząd będzie wydawał opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom), na ich pisemne zgłoszenie, skierowania na zabiegi sterylizacji lub kastracji w gabinecie weterynaryjnym, z którym Gmina zawarła stosowną umowę w powyższym zakresie. Sterylizacja lub kastracja odbywać się będzie przez cały rok, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

 

VI. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi

§ 6.  Zabłąkane, porzucone oraz czasowo odebrane właścicielowi zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane i przetransportowane do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Nieporęt, przy ulicy Zwycięstwa 7, gdzie zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki bytowania.

 

VII. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych 

§ 7. 1. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych całodobową opiekę weterynaryjną realizuje lekarz weterynarii, z Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą                  w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska 107 B, w ramach podpisanej umowy.

2. W przypadku zwierząt bezdomnych powypadkowych, nierokujących na dalsze leczenie, cierpiących i znoszących ból, lekarz weterynarii przeprowadzi zabieg usypiania tych zwierząt.

3. Po udzieleniu pierwszej pomocy weterynaryjnej bezdomne zwierzę zostanie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul Leśnej, prowadzonym przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska 107 B, w którym zostanie mu udzielona dalsza opieka.

 

VIII. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 8. 1. Schronisko prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli                              i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2. Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, m. in. poprzez umieszczanie ogłoszeń                                     o poszukiwaniu nowych opiekunów na stronie internetowej Urzędu, w prasie lokalnej oraz poprzez stworzenie bazy informacji o osobach zainteresowanych przyjęciem bezdomnych zwierząt do adopcji;

3. Organizacje pozarządowe, prowadzą działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli.

 

IX. Plan znakowania zwierząt w gminie

§ 9. 1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy obejmuje nieodpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców gminy.

2. Gmina prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będzie lekarz weterynarii, na podstawie zawartej umowy, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

3. Urząd będzie wydawał właścicielom psów, na ich pisemne zgłoszenie, skierowania na znakowanie do gabinetu weterynaryjnego, z którym Gmina zawarła stosowną umowę w powyższym zakresie.

4. Urząd prowadzić będzie rejestr znakowanych zwierząt.

 

X. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym

§ 10. W ramach Programu, Gmina prowadzi działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz znakowania, w formie informacji w prasie lokalnej np. w „Wieściach Nieporęckich” i na stronie internetowej Urzędu. Edukację prowadzi się również w placówkach oświatowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

 

XI. Finansowanie Programu

§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu to 128 500,00 zł.

2. Sposób wydatkowania tych środków:

1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska oraz udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt oraz obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku,

3) dokarmianie wolno żyjących kotów,

4) sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów,

5) znakowanie psów,

6) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich zbłąkanych, porzuconych lub odebranych właścicielowi.