1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres oświadczeniowy 2017/2018. Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie rodzina 500+ należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie przy ul. Podleśnej 4a oraz przez internet za pomocą

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie, ul. Podleśna 4a

Wniosek do pobrania

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

Na stronie www.gopsnieporet.pl w aktualnościach w Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin z MPiPS (w tym 500+) znajdują się wszystkie nowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń.  Zapoznać się też można z aktami prawnymi, regulującymi program Rodzina 500+: