Już dziś skorzystaj z dotacji i wymień piec lub kocioł węglowy

https://www.nieporet.pl/promowane/czyste-powietrze-zdrowy-wybor/

Uwaga! Wnioski można składać do 15 września 2021 r.

WYMIANA PIECA – KROK PO KROKU

1)  Przeczytaj uważnie Regulamin udzielania dotacji celowej i sprawdź czy dotacja jest przeznaczona dla Ciebie.

2)  Złóż Wniosek o udzielenie dotacji (do dnia 15.09.2021 r.) załącznik nr 1 do Regulaminu.

Pamiętaj o niezbędnych załącznikach:

  1. Oświadczenie o prawie do nieruchomości – załącznik nr 2 do Regulaminu:

– jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości należy dołączyć też pisemne oświadczenia pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, iż wyrażają zgodę na wymianę źródła ciepła;

– jeśli działasz przez Pełnomocnika należy załączyć pisemne pełnomocnictwo dla tej osoby;

– jeśli w budynku, w którym chcesz wymienić źródło ciepła prowadzisz działalność złóż też krótkie oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności;

  • Kopie umów lub rachunków potwierdzających istnienie niezbędnych mediów dla nowego źródła ciepła
    (oryginały należy okazać przy składaniu wniosku pracownikowi działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa) :

– w przypadku wymiany starego pieca na piec/kocioł gazowy będą to rachunki za gaz lub umowa z gazownią;

– w przypadku wymiany starego pieca na piec elektryczny będą to rachunki za prąd lub umowa z zakładem energetycznym.

Pamiętaj też o podaniu numeru telefonu do kontaktu.

3)  Rozpatrzenie Twojego wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt.

Uwaga!

– Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny lub nieczytelny, zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie Twojego wniosku bez rozpatrzenia. By znów ubiegać się o dotację będziesz musiała złożyć nowy, kompletny Wniosek;

– Wnioski podlegają rozpatrzeniu wg kolejności ich wpływu do czasu wyczerpania środków z budżetu.

4)  Oględziny Twojego dotychczasowego, starego źródła ciepła na paliwo stałe, przez pracowników UG Nieporęt, na które umówimy się z Tobą telefonicznie.

Uwaga! Do dnia oględzin nie możesz zdemontować starego pieca na paliwo stałe.

5)  Podpisanie umowy dotacji z Gminą.

Uwaga! Do dnia podpisania umowy z Gminą nie możesz kupić nowego pieca (faktura za nowy osprzęt i piec/kocioł musi mieć datę po dacie podpisania umowy.

6)  Możesz dokonać zakupu i montażu nowego źródła ciepła – pieca/kotła gazowego lub elektrycznego.

Pamiętaj! Montaż nowego źródła ciepła musi być przeprowadzony przez uprawnionego montera. Dotacja nie jest udzielana na roboty wykonane własnymi siłami.

7)  Złóż wniosek o rozliczenie dotacji (do 31.10.2021 r.)załącznik nr 3 do Regulaminu.

Pamiętaj o niezbędnych załącznikach:

  1. kopia faktury VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Uwaga!

– Data na fakturze musi być datą po terminie podpisania umowy z Gminą;

– Jeśli fakturę opłaciłeś gotówką na fakturze musi znaleźć się adnotacja „zapłacono gotówką”;

– Jeśli fakturę opłaciłeś przelewem, musisz dołączyć do niej potwierdzenie wykonania przelewu;

– Oryginał faktury należy przedstawić urzędnikowi do wglądu celem poświadczenia kopii faktury za zgodność z tym oryginałem;

– Na oryginale faktury (np. na jej odwrocie) jesteś zobowiązany zamieścić oświadczenie o treści zgodnej z § 5 ust. 7 zawartej Umowy;

  • kopię protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót – załącznik nr 4 do Regulaminu (oryginał tego protokołu również należy przedstawić urzędnikowi do wglądu celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem).
  • kopie dokumentów technicznych potwierdzających, że nowe źródło ciepła charakteryzuje się sezonową sprawnością równą lub większą niż 89% (oryginały również do wglądu urzędnika celem poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem);
  • oświadczenie (w oryginale) o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (pieca/kotła/kominka) – załącznik nr 5 do Regulaminu;
  • zdjęcia zamontowanego nowego źródła ciepła.

Uwaga!

– Jeśli Twój wniosek o wypłatę dotacji będzie niekompletny zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie Twojego wniosku bez rozpatrzenia.

8) Wypłata dotacji na konto bankowe Wnioskodawcy. Wypłata nastąpi do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.

Uwaga!

W okresie zagrożenia epidemiologicznego wnioski w wersji elektronicznej wraz z załącznikami (skan, zdjęcia itp.) proszę wysyłać do sprawdzenia na adres urzad@nieporet.pl. Wszelkich informacji na temat udzielania dotacji i pomoc w wypełnianiu wniosków udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. (22) 767 04 10.