12 lipca 2012 roku w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Nieporęt zawarto umowę na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013.

Folder udostępniany był podczas uroczystości gminnych w namiocie promującym Gminę Nieporęt oraz podczas uroczystości grupy LGD. Dystrybucja folderu odbywała się również na targach turystycznych w kraju i za granicą oraz w ramach promocji Gminy Nieporęt i grupy LGD w innych przedsięwzięciach, w których uczestniczyły środowiska przyczyniające się do rozwoju turystyki na obszarze LGD.

  • Całkowita wartość zadania –  36 750,00 zł
  • Dofinansowanie –  24 500,00 zł
  • Okres realizacji: 2011 – 2012

7_folder_promocyjny_gmina