Regulamin
I Bieg Niepodległości Gminy Nieporęt
11.11.2016 godz.11.11

1. Organizator
Gmina Nieporęt, 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1,
tel. 22 767-04-00
www.nieporet.pl

2. Strona zapisów internetowych
www.nieporet.pl, www.festiwalbiegow.pl

3. Informacje podstawowe
1. Bieg ma charakter otwarty.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie się do biegu poprzez formularz internetowy.
3. Uczestnicy biegu mają prawo skorzystać z nieodpłatnego parkingu przy: ul. Warsztatowej – dojazd ul. Jana
Kazimierza, ul. Sonaty, ul. Koncertowa, ul. Warsztatowa 5.
4. Obowiązuje limit uczestników 200 osób.

Trasa biegu
Dystans około 4,75 km, nawierzchnia asfalt/ droga polna (odcinek ok.750m), zróżnicowana konfiguracja (most na Izabelińskiej).
Start/meta: parking przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym,
następnie ul: Izabelińska, Małołęcka, Polna, Królewska, Izabelińska – Koncertowa.
Biuro zawodów: będzie znajdować się na placu przed kościołem.
Limit czasu: ze względu na układ komunikacyjny gminy, każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy: 1 godz. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zejść z trasy, wsiąść do samochodu z napisem koniec biegu.

4. Program szczegółowy
08.30 – otwarcie biura zawodów – plac przed kościołem ul. Koncertowa
do godz. 10.20 rejestracja nowych zawodników
8.30 – 11.00 odbiór pakietów przez zarejestrowanych zawodników przez formularz internetowy
10.40 – zamknięcie biura zawodów
10.45 – powitanie zawodników na linii startu oraz złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej
11.11 – start zawodników
12.11 – limit czasu
ok. 12.30 – wręczenie nagród, ogłoszenie wyników konkursu
do godz. 13.00 – zakończenie biegu.

5. Klasyfikacja
OPEN kobiety
I miejsce
II miejsce
III miejsce

OPEN mężczyźni
I miejsce
II miejsce
III miejsce
6. Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów zamocowanych do sznurowadła w bucie. Posiadanie chipa oraz przymocowanie go zgodnie z instrukcją podaną na kopercie jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Po zakończeniu biegu chip należy zwrócić Organizatorowi.

7. Numer startowy
Każda zgłoszona do biegu osoba otrzyma numer startowy, który należy zamocować z przodu koszulki.
8. Nagrody
1. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal uczestnictwa.
2. Zwycięzcy biegu otrzymują pamiątkowy puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości:
– 300 zł za I miejsce
– 200 zł za II miejsce
– 100 zł za III miejsce
odrębnie w kategorii kobiet i mężczyzn.
3. Zwycięzcy biegu otrzymają nagrody finansowe po wypełnieniu oświadczenia, które może być złożone osobiście podczas biegu lub przesłane pocztą na Adres Fundacja Festiwal Biegów ul Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo na adres festiwalbiegowy@isw.org.pl, najpóźniej do 10 dni po zakończeniu imprezy.
4. Warunkiem uzyskania koszulki w wybranym przez siebie rozmiarze jest zgłoszenie do dnia 18.10.2016 roku.

9. Uczestnictwo – zasady

1. Od zgłaszających się do biegu nie będzie pobierana opłata startowa.
2. Uczestnik biegu otrzymuje numer startowy, koszulkę, czip, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na mecie.
3. Organizator zapewnia logistykę zaplecza przed i po biegu, opiekę medyczną w trakcie trwania biegu.
4. Do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 13-ty rok życia,
5. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu – formularz będzie dostępny w biurze zawodów.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie zdrowia i życia.
7. Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu:
– do godz. 11.00 zarejestrowani przez stronę internetową
– do godz. 10.20 nowi zawodnicy.
10. W celu weryfikacji zawodnicy muszą przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną).
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

10. Zgłoszenia

1. Elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu 08.10.2016 r. na stronie
www.festiwalbiegowy.pl i będzie dostępny poprzez stronę Urzędu Gminy Nieporęt: www.nieporet.pl.
2. Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej.
3. Zgłaszającym się w dniu biegu Organizator nie gwarantuje koszulki.
4. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach Urzędu Gminy Nieporęt
i www.festiwalbiegow.pl.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startowej, w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

11. Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.