WYKAZ PUNKTÓW ADRESOWYCH STANOWIĄCE BIAŁE PLAMY NA TERENIE GMINY NIEPORĘT, WYBRANE PRZEZ ORANGE POLSKA S.A. DO REALIZACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:

lista-2


Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przygotował „Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu” dla wszystkich gmin w Polsce zawierający zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest zasięg sieci NGA30. Informacje zawarte w Atlasie prezentują obszary, w których jest dostęp do Internetu szerokopasmowego o prędkościach powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca w których tego zasięgu nie ma tzw. białe plamy rozumiane jako punkty adresowe, które zgodnie z danymi przekazanymi przez przedsiębiorców (stan na 31.12.2017 r.) jak i po zakończeniu inwestycji w ramach 1 osi POPC nie będą posiadały zasięgu co najmniej 30 Mb/s. W celu oceny dostępności do sieci i porównania gmin posłużono się również wskaźnikiem penetracji budynkowej, rozumianym jako stosunek liczby budynków znajdujących się w zasięgu sieci NGA30 do liczby wszystkich budynków w obszarze. Ponadto opracowany został ogólnopolski ranking gmin pod względem penetracji budynkowej z podziałem na typ gminy. Niniejsze opracowanie może zostać użyte do podjęcia działań z zakresu zapewnienia dostępu w miejscach, w których została już wybudowana infrastruktura oraz tam, gdzie konieczne jest wybudowanie nowej sieci czy to ze środków jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy telekomunikacyjnego czy też w ramach ich współpracy. Za pośrednictwem Atlasu udostępnione zostały odnośniki do zestawień prezentujących punkty adresowe będące białymi plamami oraz link do zgłoszonego przez mieszkańców popytu na dane usługi co może ułatwić identyfikację i szybkie zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a dla przedsiębiorców stanowi wykaz potencjalnych klientów.

Do opracowania Atlasu zostały wykorzystane dane pochodzące z:

– Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej – na tej podstawie wyznaczono czarne plamy,

– konsultacji społecznych białych plam prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji – wskazano punkty dla których powstaną inwestycje ze środków własnych przedsiębiorców,

– Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa do wskazania punktów adresowych, na których realizowane są inwestycje w ramach poszczególnych konkursów,

– Państwowego Rejestru Granic (PRG) prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny- na tej podstawie określono dane referencyjne o wszystkich adresach w Polsce.

Celem opracowania Atlasu jest zapewnienie władzom samorządowym i przedsiębiorcom dostępu do informacji o infrastrukturze szerokopasmowej już istniejącej jak i tej, która powstaje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jednym z celów Narodowego Planu Szerokopasmowego zgodnego z Europejską Agendą Cyfrową jest zapewnienie dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 r. oraz doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw do końca 2020 r.

(źródło: www.uke.gov.pl)


 

Orange Polska S.A., w ramach złożonego przez siebie wniosku o dofinasowanie ze środków unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC.01.01.00-14-0033/17), ma wybudować sieć światłowodową do wskazanych punktów adresowych m.in. na terenie gminy Nieporęt do 2020 roku. Punkty adresowe tzw. białe plamy wskazane były do konkursu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Na ich podstawie operator mógł składać Wniosek o dofinansowanie wybierając z tej listy dowolne punkty adresowe, zachowując wymagane minimum. Zasięg inwestycji obejmie wskazane przez UKE tereny, pozbawione obecnie możliwości korzystania z Internetu o przepustowości 30 Mb/s (tzw. białe plamy na mapie dostępu do szerokiego pasma).

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji, a następnie realizację prac budowlanych i instalacyjnych we wskazanych punktach adresowych. W ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki mieszkalne (zabudowa jednorodzinna).

Jeżeli mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – wyrażą zainteresowanie doprowadzeniem światłowodu do budynku, po zakończeniu inwestycji dany operator wykona przyłącza na własny koszt. W przypadku budynków wielorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych wymagana jest zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).

Orange Polska, wybierając punkty adresowe do konkursu kierował się efektywnością ekonomiczną, możliwością zrealizowania inwestycji w określonym czasie oraz obowiązkiem podłączenia wszystkich szkół na obszarze realizacji Projektu co miało również wpływ na dobór punktów adresowych gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach. W pierwszym etapie projektu POPC2 skupiono się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół zostanie wykorzystana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s. Operatorem OSE jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy, który zwróci się do każdej ze szkół z zaproszeniem do korzystania z usług. W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych wskazanych w projekcie POPC (lista punktów adresowych dostępna jest na stronie htps://www.orange.pl/niew/popc). Prace będą realizowane sukcesywnie.

Budowana w ramach projektu sieć jest otwarta, tzn. każdy operator może z niej skorzystać na równorzędnych, niedyskryminujących warunkach z punktu widzenia dostępu do informacji i możliwości rozpoczęcia sprzedaży usług. Ma to bezpośredni wpływ na publikację szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji dla poszczególny punktów adresowych. W ten sposób, że informacje o planowanym zakończeniu prac zamieszczane będą na stronie http://www.hurt-orange.pl/operatorzy-krajowi/popc-nabor-ii/ na 30 dni przed gotowością do świadczenia usług. Publikacja jest dostępna w tym samym czasie zarówno dla Orange jak i dla innych operatorów.

(źródło: ORANGE POLSKA S.A.)

 


 

 

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Nieporęt w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Na obszarze gminy Nieporęt projekt obejmie swym zasięgiem 523 gospodarstwa domowe w miejscowościach: ALEKSANDRÓW, BIAŁOBRZEGI, IZABELIN, JÓZEFÓW, KĄTY WĘGIERSKIE, NIEPORĘT, REMBELSZCZYZNA, STANISŁAWÓW PIERWSZY, ZEGRZE POŁUDNIOWE oraz 6 szkół w miejscowościach: BIAŁOBRZEGI, IZABELIN, JÓZEFÓW, NIEPORĘT, STANISŁAWÓW PIERWSZY, WÓLKA RADZYMIŃSKA. Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc.

Doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych będzie sukcesywnie realizowane do końca września 2020 r.

Więcej informacji: http://uniaswiatlowodowa.pl/mazowiecki/nieporet/

 

fundusze                                                                                                  orange                                                                                                            unia


POBIERZ DEKLARACJĘ

Pobierz deklarację (PDF).deklaracja(2)

Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu deklaracji, jej zdjęcie lub skan wysyłamy na adres  mazowiecka.unia@orange.com

Tak wypełnioną deklaracje można także wrzucić do skrzynki w urzędzie.