Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt

22 czerwca 2023 podczas LXXIV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji radni udzielili wójtowi Sławomirowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok –14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.Była to ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji Rady.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było prezentacją informacji dotyczących budżetu gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2022 przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza. Sekretarz Gminy Joanna Jońska zaprezentowała Raport o stanie Gminy Nieporęt. Zastępca Wójta Alicja Sokołowska przekazała informację o realizacji inwestycji w 2022 roku. Kierownik działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Bożena Bartkiewicz przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Wojciechowski, przedstawił pozytywną opinię komisji o sprawozdaniach oraz wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022, podpisany przez wszystkich 5 członków. Po dyskusji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Podczas głosowania, 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się, opowiedziało się za udzieleniem wójtowi Sławomirowi Maciejowi Mazurowi absolutorium.

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez Gminę Nieporęt w 2022 znajdziecie Państwo w “Raporcie o Stanie Gminy” znajdującym się na stronie: www.nieporet.pl

Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt
Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt
Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt
Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt
Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt
Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt
Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt