Absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt

13 czerwca 2024 podczas III sesji Rady Gminy Nieporęt IX kadencji radni udzielili Wójtowi Gminy Nieporęt Agnieszce Powale wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było prezentacją informacji dotyczących budżetu gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2023 przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza. Joanna Jońska zaprezentowała Raport o stanie Gminy Nieporęt. Sławomir Wierzchoń zastępca kierownika Działu Inwestycji przekazał informację o realizacji inwestycji w 2023 roku. Kierownik działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Bożena Bartkiewicz przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Tomasik, przedstawiła pozytywną opinię komisji o sprawozdaniach oraz wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023, podpisany przez wszystkich członków komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Podczas głosowania, 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się, opowiedziało się za udzieleniem Wójtowi Gminy Nieporęt Agnieszce Powale absolutorium.

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez Gminę Nieporęt w 2023 znajdziecie Państwo w “Raporcie o Stanie Gminy” znajdującym się na stronie: https://www.nieporet.pl/spolecznosc-gminna/raport-2/41100/

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Nieporęt 13.06.2024 r.
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Nieporęt 13.06.2024 r.
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Nieporęt 13.06.2024 r.
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Nieporęt 13.06.2024 r.
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Nieporęt 13.06.2024 r.