Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

DEKLARACJE CEEB – CENTRALNEJ EWEIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gunb.gov.pl

Termin złożenia Deklaracji CEEB

Obowiązek złożenia Deklaracji powstał od 1 lipca 2021 r.:

  • dla istniejących źródeł ciepła (przed 1 lipca 2021 r.) – termin 12 mcy, czyli do 30.06.2022 r.
  • dla nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) – termin 14 dni od uruchomienia.

Jakie informacje zawiera Deklaracja CEEB?

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie) oraz adres e-mail (opcjonalnie).

Sankcje dla osób, które nie złożyły Deklaracji CEEB

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

W art. 27h ww. ustawy wprowadzono sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie” o tym informację, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.

Jak złożyć Deklarację CEEB?

  • w formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy Profilu Zaufanego lub e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego, po zalogowaniu przez stronę: https://ceeb.gov.pl/
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem  (Urząd Gminy Nieporęt 05-126 Nieporęt, pl. Wolności 1) albo złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnianiu Kwestionariuszy udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (22) 767-04-10.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

WZORY DEKLARACJI I WNIOSKÓW

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz-A

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Przykład wypełnionej deklaracji (Formularz A)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Przykład wypełnionej deklaracji (Formularz B)

Uwaga! Formularzy nie należy przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail) do Urzędu. Deklaracje w formie papierowej muszą być przedłożone z oryginalnym, własnoręcznym podpisem.

Więcej informacji, w tym pytania i odpowiedzi na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow