Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza, że w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz.10.00 budynku Urzędu Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt oznaczonej jako działka nr 441/12 o pow. 0,1320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1L/00050470/3, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

 Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w planie M.

Cenę wywoławczą nieruchomości oraz wadium  ustala się w wysokości:

Cena wywoławcza brutto: 570 000 zł w tym 23% VAT

Wysokość wadium: 60 000 zł

Wadium w wysokości  podanej powyżej, należy wnieść w formie pieniężnej – z oznaczeniem nieruchomości ( działki ), której dotyczy – przelewem – na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 marca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na stronie internetowej  Gminy Nieporęt www.nieporet.pl oraz w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, telefon 22 767-04-08, e-mail: urzad@nieporet.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur