Sławomir Maciej Mazur otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”

25 kwietnia podczas ostatniej, uroczystej sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, jednogłośną decyzją radnych, wójt Sławomir Maciej Mazur otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Gminy Nieporęt” w uznaniu zasług na rzecz Gminy Nieporęt i jej mieszkańców, za realizację samorządowych idei, lokalnych zadań i inwestycji, które doprowadziły do rozwoju Gminy Nieporęt oraz kreowanie „gminy dobrej do życia”.

Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego wójtowi wystąpiła 18 kwietnia 2024 r. przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt Bogusława Tomasik. We wniosku wskazano m.in., że kończący swą pracę wójt związany jest z Gminą Nieporęt od 1992 roku. Służbę na rzecz lokalnej społeczności zaczynał jako Pełnomocnik Zarządu ds. Gospodarczych, by po kilku latach objąć stanowisko zastępcy wójta. W 2002 roku Sławomir Maciej Mazur został wybrany w bezpośrednich wyborach na Wójta Gminy Nieporęt. Funkcję tę piastował nieprzerwanie przez pięć kadencji.

Jak podkreślono w uzasadnieniu wniosku, przez kolejne lata swojej pracy dla mieszkańców, dzięki doświadczeniu i kompetencjom, konsekwentnie i z determinacją realizował wyznaczony cel – „rozwój naszej lokalnej Ojczyzny”. Pierwszymi zadaniami, jakie postawił przed sobą były stworzenie urzędu gminy przyjaznego i otwartego na potrzeby mieszkańców, optymalnych warunków dla inwestorów, poprawę jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej edukacji i wychowania na miarę XXI wieku.

Radni podkreślili, że wójt od początku swej pracy inicjował inwestycje gminne. Dzięki temu corocznie oddawano do użytku mieszkańcom kolejne kilometry wodociągów, kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia. Realizowano inwestycje oświatowe i sportowe – zostały wybudowane szkoły, szkolne sale gimnastyczna, boiska sportowe, place zabaw, nowoczesny budynek biblioteki gminnej, ośrodek rehabilitacji. Zainicjował powołanie Centrum Rekreacji Nieporęt z utworzonym kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym, nowoczesnym portem, wybudowaną gminną pływalnią oraz urządzoną plażą z kąpieliskiem.

Jak czytamy we wniosku wójt Mazur stworzył warunki do rozwoju indywidualnych sportowych talentów. Z inicjatywy i przy wsparciu wójta utworzone zostały (jako pierwsze w powiecie legionowskim) klasy sportowe. Wbrew oporom wielu środowisk przeprowadził reorganizację placówek kultury i sportu zapewniając, dzięki nowym rozwiązaniom, dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć kulturalnych i sportowych poprzez dofinansowywanie adekwatnej, bogatej oferty zajęć
pozaszkolnych.

Radni podkreślili, że dzięki umiejętnej współpracy z władzami samorządowymi województwa i powiatu, w gminie nastąpił znaczący rozwój transportu publicznego przez zapewnienie regularnej komunikacji podmiejskiej, powiatowej, lokalnej, uruchomienia komunikacji kolejowej.

„W ciągu 32 lat pracy podjął niezliczoną liczbę decyzji, zachowań i działań, które w większym lub mniejszym zakresie miały znaczenie dla dzisiejszego kształtu naszej Gminy i przyczyniły się do jej niekwestionowanego rozwoju” – czytamy we wniosku podsumowującym pracę Sławomira Macieja Mazura, jako wójta naszej gminy.