Punkt rejestracji i wydawanie numeru PESEL

Od 16 marca w Urzędzie Gminy Nieporęt działa Punkt rejestracji i wydawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

O numer PESEL mogą występować osoby, które planują pozostać w Polsce. Uchodźcy, dla których Polska jest jedynie krajem tranzytowym, nie potrzebują polskiego numeru PESEL.Uwaga! Osoby ubiegające się o wydanie numeru PESEL zobowiązane są do dołączenia do wniosku jednego zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm. Zdjęcie jak do dowodu osobistego. W Urzędzie dostępny będzie tłumacz, który pomoże w tłumaczeniu formalności.

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
  • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka lub
  • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś/przybyłaś w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Numer PESEL, umożliwi np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany.

Profil zaufany

Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Wykorzystując profil zaufany możemy np. podpisać dokument elektronicznie, sprawdzić czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony, czy paszport jest gotowy, zarejestrować działalność gospodarczą itp. Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez Internet: www.pz.gov.pl i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie. Niezbędny jest do tego ważny dowód osobisty lub paszport. Punkt dostępny jest na parterze budynku Urzędu w Dziale Spraw Obywatelskich – w godzinach 8.30 – 15.30