Gminny punkt konsultacyjno informacyjny programu „Czyste powietrze”

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od 15.09.2021 roku w Urzędzie Gminy Nieporęt będzie działał punkt konsultacyjny dotyczący realizacji ogólnopolskiego  programu „Czyste powietrze”.

W ramach działalności punktu można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Osobiste konsultacje będą możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę -22 767-32-14

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek: 13:00-17:00

Środa: 11:00-15:00

Szczegółowe informacje o możliwym dofinansowaniu w ramach funkcjonowania programu: „Czyste powietrze” – można uzyskać także pod ogólnokrajowym numerem  infolinii:
 (+48) 22 45 95 955 dostępnym od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie czyste-1-scaled.jpg

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Nieporęt.

Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 15.09.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Nieporęt, ustalono zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Zawarte porozumienie ma na celu ułatwienie obsługi Wnioskodawców Programu oraz przyśpieszenie procesu składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 informacje oraz wsparcie dla Mieszkańców udzielane są w poniedziałek w godz. 13.00-17.00, oraz w środę w godz. 11.00-15.00, telefonicznie pod nr (22) 767 32 14, albo osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie ww. terminach.


Przed konsultacją należy zapoznać się z programem „Czyste Powietrze” oraz zabrać ze sobą niezbędne dokumenty oraz dane, tj.:
– podstawę do wyliczenia dochodu (np. PIT 37, PIT 36, inne) odpowiednio dla każdego członka gospodarstwa domowego;
– dane Wnioskodawcy (nr PESEL, adres e-mail, dane właściwego Urzędu Skarbowego);
– nr rachunku bankowego;
– nr ewidencyjny działki;
– nr księgi wieczystej;
– powierzchnię całkowitą budynku już istniejącego oddanego do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy (rok oddania budynku do użytku);
– powierzchnię ścian zewnętrznych (dotyczy zadań termomodernizacyjnych);
– wyliczony miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (wyliczony według wytycznych zamieszczonych na stronie NFOŚiGW);
– oszacowany koszt całkowity przedsięwzięcia;

– przyjęty okres realizacji przedsięwzięcia;

Najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie jest posiadanie profilu zaufanego lub założenie konta na portalu beneficjenta.

Złożone w siedzibie Urzędu wnioski po wstępnej weryfikacji będą przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrzeprogram priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programułączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programukoszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programukoszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

Informacja o dofinansowaniu kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Informuje się, że w dniu 9 sierpnia 2021 r. Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę[1] dokonując zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Zgodnie z zapisem uchwały umożliwia się/dopuszcza dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, realizowanego w ramach dotacji gminnej, z innych środków publicznych, z tym że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


[1] uchwała nr XLIII/88/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie czyste-scaled.jpg

Czyste Powietrze-ulotka informacyjna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie s2-scaled.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie s3-scaled.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie s4-scaled.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie s5-scaled.jpg

Czyste Powietrze-ulotka informacyjna