Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn

W związku z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2010 r.
dotyczącym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zamierzenia: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 Mpa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” zamieszczamy kilka przydatnych dla naszych mieszkańców informacji.
Postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z 2009 r.)
Nowa nitka gazociągu DN 700 realizowana będzie wzdłuż istniejących gazociągów w taki
sposób, aby nowy gazociąg wraz ze swoją strefą ochronną zawierał się w istniejącej strefie od
gazociągu DN 500 wynoszącej 15 m od osi gazociągu.
Na gruntach rolnych dla potrzeb budowy gazociągu zostanie zajęty pas terenu niezbędny do
prowadzenia budowy o szerokości nie większej niż 35m. Dla ochrony istniejących gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac ziemnych zebrana będzie warstwa humusu w pasie o szerokości ok. 10 m i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostała masą ziemna z wykopów.
Grunty zdegradowane w wyniku realizacji prac budowlanych (wykopu) będą rekultywowane zraz po zakończeniu prac. Do rekultywacji zużyty zostanie zdeponowany humus.
Typowy przekrój poprzeczny pasa budowy odcinka liniowego gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa przedstawia rysunek poniżej.

Drogi, dojazdy i dojścia do posesji, ogrodzenia, brzegi cieków, wały przeciwpowodziowe, groble, zbocza i wszelkie inne obiekty bądź elementy zagospodarowania terenu uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami i zarządcami i ewentualnie z właściwymi organami administracji. Drogi technologiczne utwardzane płytami betonowymi zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu wyjściowego.