Informacja dla przedsiębiorców

Gminy do czasu przeniesienia wszystkich swoich wpisów do CEIDG będą przyjmować zgłoszenia zmian we wpisach zarejestrowanych u siebie przedsiębiorców. Organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców nadal będzie właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta. Z chwilą przeniesienia przez gminę wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie minister właściwy do spraw gospodarki, a zmian we wpisach będzie można dokonywać w CEIDG.

Natomiast osoby, które zdecydują się podjąć działalność gospodarczą od 1 lipca 2011 r., dokonają tego według nowych zasad tj. przez internet jeśli posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, albo zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej wniosek o wpis do CEIDG mogą złożyć na odpowiednim formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście bądź listem poleconym, w tym przypadku własnoręczność podpisu powinna być poświadczona przez notariusza.

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl