Kolektorów ciąg dalszy

Jak już wcześniej informowaliśmy, Wójt Gminy Nieporęt w grudniu 2010 r. złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka) budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt. Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do Projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy w powyższym zakresie.

Pismem z dnia 29 lipca br. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.
Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru, tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej, spełniając określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu listy rankingowej wniosków, z których tylko 16 pierwszych zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystywały całą kwotę środków, przeznaczonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na ten nabór.

Wójt Gminy Nieporęt, nie godząc się z krzywdzącą mieszkańców gminy oceną, złożył protest w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zarzucając jej dokonanie niewłaściwej, niezgodnej z obowiązującymi kryteriami oraz istniejącym stanem faktycznym, oceny Projektu Gminy Nieporęt.
Protest pismem z dnia 21.09.2011 r. został rozpatrzony pozytywnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, po czym projekt Gminy Nieporęt został ponownie przekazany do oceny pod względem merytorycznym.

Ponowna ocena merytoryczna okazała się pomyślna i wniosek otrzymał 67,5 punktu, wobec wcześniejszych 63,5 punktu. Dokładniejsze informacje co do możliwości dofinansowania projektu Urząd Gminy otrzyma jednak po zakończeniu procedury odwoławczej wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu oraz przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały dotyczącej tychże projektów.