Kwalifikacja wojskowa już w kwietniu

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202. poz. 1566 z późn.zm.) oraz obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2011r. w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa:
mężczyzn urodzonych w 1992 r.; mężczyzn urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiet urodzonych w latach 1987-1991 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji np.: wykształcenie psychologiczne, medyczne, weterynaryjne; osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nieporęt, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, sala konferencyjna, pater. Stawiennictwo osób z Gminy Nieporęt wyznaczone zostało w dniach: 26, 27 i 28 kwietnia br. od godz. 9.00

Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, określone będzie w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się na Powiatowa Komisję Kwalifikacyjną.

Osoba stająca do kwalifikacji winna posiadać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, dokumentację lekarską, wyniki badań specjalistycznych, aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
• kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
• kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
• kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
• kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna to zgłosić najpóźniej do dnia, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Nieporęt, tel. (022)7670440.