Kwalifikacja wojskowa w kwietniu

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nieporęt, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, sala konferencyjna, pater. Stawiennictwo osób z Gminy Nieporęt wyznaczone zostało w dniach: 26, 27 i 28 kwietnia br. od godz. 9.00

Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, określone będzie w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się na Powiatowa Komisję Kwalifikacyjną.

Osoba stająca do kwalifikacji winna posiadać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, dokumentację lekarską, wyniki badań specjalistycznych, aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

TEN TEKST ZOSTAŁ POPRAWIONY PRZEZ AUTOMAT (ul | ul | )