Najczystsze powietrze na Mazowszu

Co roku, w ramach państwowego monitoringu środowiska, wykonywana jest ocena poziomów substancji w powietrzu. Badane jest stężenie m.in. dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6), arsenu (As), niklu (Ni), ozonu (O3), tlenku węgla (CO).

Wyniki pomiarów jakości powietrza w strefie powiatu legionowskiego wskazują, że na terenie gminy Nieporęt występuje najmniejsza w całym województwie mazowieckim emisja zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku prawie wszystkich badanych substancji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm i zakwalifikowano je do najwyższej klasy A, co oznacza, że oddychamy bardzo czystym powietrzem.

Wpływ na tak korzystną dla nas sytuację ma przede wszystkim brak na terenie gminy bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń powietrza. Nie ma fabryk, zakładów przemysłowych emitujących do środowiska szkodliwe substancje. Bardzo istotna jest tak zwana roczna róża wiatrów. Nad gminą wieją głównie wiatry zachodnie, dzięki temu omijają nas masy zanieczyszczonego powietrza znad najbliższych dużych aglomeracji – Warszawy i Legionowa.

Nie zapominajmy również, że prawie połowę powierzchni gminy porastają lasy, które w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a oddają życiodajny tlen.
Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na zachowanie wysokich wskaźników czystości powietrza na terenie gminy Nieporęt.