Nowy gazociąg w naszym regionie. Rusza budowa gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

Budowany gazociąg będzie miał łącznie 176 km i co ważne poprowadzony zostanie w strefie istniejących już gazociągów, tym samym nie generując nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów. 134 km gazociągu na terenie województwa mazowieckiego budowane będzie na obszarze gmin: Nieporęt, Wieliszew, Serock, Pomiechówek, Nasielsk, Joniec, Załuski, Płońsk, miasto Płońsk, Dzierzążnia, Staroźreby, Radzanowo, Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży. Planowane zakończenie budowy całego gazociągu to maj 2014 roku.

Budowę gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn wspierają Wojewodowie: Mazowiecki i Kujawsko-Pomorski, Starostowie powiatów, Burmistrzowie miast oraz Wójtowie gmin na terenie których realizowane jest to przedsięwzięcie. Jest to także kolejna inwestycja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

KORZYŚCI Z GAZOCIĄGU
Inwestycja pozwoli przede wszystkim na przesył zwiększonych ilości gazu do północno-wschodniej i centralnej Polski, znacząco poprawi bezpieczeństwo dostaw i stworzy dodatkowe warunki operatorom sieci dystrybucyjnych do gazyfikacji w tym regionie. Powstający gazociąg jest ściśle powiązany z budową terminalu LNG w Świnoujściu, który będzie stanowił nowy punkt dostaw paliwa gazowego.

2% dla gminy
Niewątpliwą korzyścią dla samych gmin, na terenie których powstaje gazociąg będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Z pewnością środki te będzie można wykorzystać na szereg planowanych inwestycji gminnych.
Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowania z tytułu wybudowanego gazociągu na ich gruntach.

ODSZKODOWANIA – DLA KOGO I KIEDY
Budowa gazociągu jest objęta ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ustawa ta zakłada uproszczenie m. in. procedur administracyjnych i odszkodowawczych przy realizacji inwestycji. 20 grudnia 2010 roku została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która wywołuje skutki prawne wobec nieruchomości znajdujących się na trasie gazociągu:

1.Odszkodowania za wywłaszczenie

Zgonie z wyżej wymienioną ustawą, nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, tj.: w województwie mazowieckim 15 działek

w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Staroźreby, Dzierzążnia, Płońsk, Załuski, Nasielsk, Wieliszew, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
Organem właściwym do wypłaty odszkodowania jest Wojewoda Mazowiecki. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wyłonionego w drodze przetargu przez Wojewodę. Ustawa przewiduje, że wysokość odszkodowania będzie uzgodniona w formie pisemnej, między Wojewodą a osobą uprawnioną do odszkodowania. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w których decyzja o ustaleniu lokalizacji stanie się ostateczna nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala Wojewoda w drodze decyzji.

Warto zaznaczyć, że jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wywłaszczanej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

2. Odszkodowania za ograniczenie dotychczasowego korzystania z nieruchomości

W momencie zakończenia budowy gazociągu (maj 2014 roku) postępowanie odszkodowawcze zostanie wszczęte z Urzędu.
Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęciem nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu określi Wojewoda Mazowiecki decyzją administracyjną na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych po zakończeniu budowy. Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Warto podkreślić, że Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. uporządkowania terenu.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
W związku z rozpoczęciem budowy gazociągu od lipca 2012 r. do czasu zakończenia inwestycji uruchomione zostaną na terenie Urzędu Gminy Nieporęt dyżury informacyjne. Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (reprezentującego Wojewodę Mazowieckiego) oraz Przedstawiciele Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. będą udzielać informacji i porad wszystkim zainteresowanym, a w szczególności właścicielom nieruchomości przez które będzie przebiegać gazociąg.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i terminów dyżurów informacyjnych zostaną już wkrótce opublikowane w samym Urzędzie jak i na oficjalnej stronie internetowej gminy – www.nieporet.pl.

Autorzy: GAZ-SYSTEM S.A. Joanna Szostek, Anna Gołębiewicz, Anna Łukaszczuk