STOP przemocy w rodzinie

Wymóg powołania zespołów interdyscyplinarnych nałożyła na gminy nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Do zadań zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań jednostek, których przedstawiciele wchodzą w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2011 roku Rada Gminy Nieporęt uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2011 – 2015, a także określiła w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i warunków jego funkcjonowania.

W 2012 roku Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołał Zespól Interdyscyplinarny, w skład którego weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który też zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną działań zespołu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w Nieporęcie, szkół i przedszkoli działających na terenie gminy, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Sądu Rejonowego w Legionowie i wybranych organizacji pozarządowych. Do zadań zespołu należy w szczególności diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu jej przeciwdziałanie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Do Przewodniczącego Zespołu, którym wybrany został p. Andrzej Burzyński, spływać będą informacje w formie „Niebieskiej karty” o działaniach interwencyjnych podejmowanych przez różne instytucje, w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. Spotkania Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.