Szambo na drodze

Już dzieci w przedszkolu w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej dowiadują się, że działanie takie jest złe, ze zagraża całemu środowisku, a więc bezpośrednio nam wszystkim. Nie wszyscy dorośli biorą to sobie do serca i zatruwają okolicę. Strażnicy ukarali sprawcę mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Straż Gminna przypomina, iż obowiązkiem każdego właściciela, użytkownika, dzierżawcy nieruchomości jest zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych ( śmieci) i płynnych (szamba) z uprawnioną firmą, posiadającą zgodę na usługi asenizacyjne na terenie gminy Nieporęt, wydaną przez Wójta Gminy.

Za brak umów i rachunków podczas kontroli będą nakładane kary pieniężne – mandat karny. Za pozbywanie się śmieci i szamba w inny sposób, niż określa to przepis par. 5 pkt.7 i pkt. 8
Uchwały NR LV/73/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie

Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt, będą nakładane surowe kary pieniężne lub skierowany zostanie wniosek o ukaranie do Sądu.