Ustawa „śmieciowa” – stawki, terminy opłat i deklaracja

Zmiany w ustawie „śmieciowej” mają doprowadzić do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Efekt ten można uzyskać tylko poprzez zmobilizowanie mieszkańców do segregowania odpadów. Gmina jest zobowiązana do uzyskania określonej ilości surowców wtórnych – papieru, plastiku, szkła, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji (np. trawy, liści itp.), w przeciwnym wypadku płacić będzie wysokie kary pieniężne. Oznacza to wówczas mniej pieniędzy w budżecie, które można byłoby przeznaczyć na np. realizację inwestycji. Odzyskiwanie surowców wtórnych to także aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska, w którym żyjemy. Innym, nie mniej ważny, efektem wprowadzenia nowych przepisów będzie mniej „dzikich” wysypisk śmieci, zanieczyszczających np. lasy i pobocza dróg. Nielegalne wyrzucanie odpadów nie będzie po prostu opłacalne, skoro opłata będzie obowiązkowa, a odbiór zorganizowany i regularny. Ograniczymy też proceder palenia odpadami w piecach – warto segregować i płacić mniej, pomagając tym samym gminie w wywiązywaniu się z obowiązku uzyskania odpowiedniej ilości surowców wtórnych.

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY:

Stawka dla segregujących odpady:
10 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (stawka obowiązuje w przypadku wysegregowania odpadów tj. plastik, szkło, metal, papier, tekstylia, odpady wielomateriałowe od pozostałych odpadów zmieszanych).
Odbierane będą również w tej cenie odpady nie podlegające segregacji.
Opłata obejmuje także dostarczenie worków do segregacji.

Stawka dla niesegregujących odpady:
20 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wkalkulowany jest również odbiór z punktu selektywnego zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:
– odpadów zielonych (ogrodowych),
– tworzyw sztucznych (plastik),
– opakowań wielomateriałowych (kartoniki po sokach, mleku itp.)
– metalu,
– szkła,
– papieru,
– mebli i odpadów wielkogabarytowych,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– odpadów budowlanych i remontowych – pochodzących z gospodarstw domowych z drobnych remontów, będzie obowiązywał limit ilości przyjmowanych na ww. punkcie tego rodzaju odpadów, należy pamiętać, że wynajęte przez właścicieli nieruchomości ekipy budowlane czy remontowe mają obowiązek zapewnienia prawidłowego zagospodarowania tego rodzaju odpadów,
– zużytych opon – pochodzących z gospodarstw domowych od samochodów osobowych, ew. ciągników – należy pamiętać, że wymieniając opony powinno się je zostawić w miejscu, w którym dokonuje się wymiany.

DEKLARACJA

Terminy składania deklaracji: do 29 marca 2013 r. – obowiązuje termin złożenia pierwszej deklaracji. Od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Deklarację musimy również złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, które są podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowa deklaracja lub korekta deklaracji).

W deklaracji należy zwrócić szczególną uwagę na część E i F, które dotyczą informacji na temat nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz powstają odpady komunalne.
Część E deklaracji wypełniają tylko właściciele nieruchomości, na których mieszkańcy zamieszkują stale np. domy jednorodzinne, wielorodzinne, itp.
Część F deklaracji wypełniają tylko właściciele nieruchomości, na których mieszkańcy zamieszkują czasowo np. domy letniskowe.

Wyżej wspomniane deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy, u Sołtysów.
Deklaracji można przesłać pocztą.
Nie można wysłać pocztą elektroniczną, ponieważ liczy się oryginalny podpis.

Terminy uiszczania opłat:
1. za I kwartał tj. za styczeń, luty i marzec – do 15 marca danego roku,
2. za II kwartał tj. za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 maja danego roku,
3. za III kwartał tj. za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września danego roku,
4. za IV kwartał tj. październik, listopad i grudzień – do 15 listopada danego roku.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 września 2013 r.

Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości z tytułu niezrealizowanych opłat, włącznie z ich egzekucją przez Urząd Skarbowy, w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej.

CZĘSTOLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – dwa razy w miesiącu,
b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – jeden raz w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – cztery razy w roku,
d) odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – trzy razy w tygodniu,
b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – dwa razy w miesiącu,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – cztery razy w roku,
d) odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku.

WAŻNE:
• Aby uniknąć sytuacji podwójnego płacenia za wywóz odpadów komunalnych, przypominamy o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów z firmami na odbiór odpadów do 30 czerwca 2013 roku, z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.
• Zgodnie z przepisami pojemniki na każdej z posesji muszą zapewnić właściciele danych nieruchomości. Możliwa jest np. dzierżawa pojemnika, po porozumieniu z firmą odbierającą odpady.

POBIERZ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Formularz do wypełnienia w wersji elektronicznej utworzony w postaci pliku pdf.
Przed rozpoczęciem wypełniania formularz należy zapisać na dysku lokalnym komputera np. na pulpicie.
Formularz poprawnie otwiera się za pomocą Adobe Reader w wersji 9 lub nowszej.
(Program Adobe Reader dostępny jest bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com/go/getreader/)