Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

loga.jpg

ZGŁOSZENIE WAD I USTEREK

 

Zgłoszenia wad lub usterek na zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych mogą Państwo dokonać za pośrednictwem infolinii:

Infolinia techniczna – 721 899 001
Serwis – 885 551 504

email: solary@ekoinstal.net

LUB ZA POMOCĄ ZGŁOSZENIA DO URZĘDU GMINY NIEPORĘT

DRUK ZGŁOSZENIA USTERKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Beneficjent: Gmina Nieporęt

Tytuł projektu: „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 70%

Historia projektu

We wrześniu marszałek Adam Struzik oraz wójt Maciej Mazur podpisali umowę na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych w Gminie Nieporęt. Rozpoczęte w 2010 roku starania Gminy o uzyskanie środków unijnych zakończyły się sukcesem i wkrótce rozpocznie się realizacja projektu.

O losach wniosku, który Gmina Nieporęt w grudniu 2010 r. złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, informowaliśmy mieszkańców na bieżąco. Dotyczył on dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka), budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt. Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy. Wykorzystywanie kolektorów słonecznych nie tylko obniża rachunki. Ma przede wszystkim wymiar ekologiczny, pozwala nam zachować czyste środowisko. Zainteresowanie energią odnawialną było bardzo duże, udział w projekcie zadeklarowało 591 gospodarstw.

W lipcu 2011 r. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.
Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej, spełniając określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu, a tylko pierwszych 16 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystały całą kwotę przyznanych środków.
Wójt Gminy Nieporęt złożył protest, zarzucając MJWPU dokonanie krzywdzącej oceny złożonego projektu. Protest został rozpatrzony pozytywnie i wniosek został ponownie przekazany do oceny merytorycznej. Okazała się ona pomyślna i Gmina znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinasowania.

Z uwagi na bardzo społeczny charakter wniosku, w który zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego, Wójt Gminy zwracał się wielokrotnie do Marszałka Województwa oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z prośbą o zwiększenie środków przeznaczonych na alokację (rezerwę) odwoławczą lub wykorzystanie możliwości pozyskania dodatkowych środków w naborze wniosków dla działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” i zakwalifikowanie wniosku Gminy Nieporęt do dofinansowania.
Wysiłki te zakończyły się sukcesem i w efekcie podpisaniem umowy na przyznanie Gminie środków finansowych.

Informacje o projekcie

W ramach projektu planowana jest instalacja kolektorów słonecznych w 590 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji inwestycji, pozostałe 30% zobowiązani są pokryć Mieszkańcy – uczestnicy projektu. Szacowany koszt indywidualnego zestawu to ok 15 000 zł brutto. Całkowity koszt realizacji zadania to 9 857 211,32 zł, w tym dofinansowanie 6 345 766,00 zł. Gmina Nieporęt planuje ponieść w ramach środków własnych koszty organizacyjne, związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty podatku Vat w projekcie.
Obecnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji do przetargu, który wyłoni wykonawcę robót instalacyjnych. Ogłoszenie przetargu nastąpi w styczniu 2014 roku, rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w I kwartale 2014 roku. Samo wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest na II i III kwartał 2014 roku. W przypadku korzystnych warunków pogodowych prace te mogą rozpocząć się nieco wcześniej. Informujemy ponadto, że Wykonawca robót będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, wykorzystane materiały oraz zamontowane kolektory słoneczne na okres co najmniej 5 lat, licząc od daty wykonania przedmiotu umowy, w tym w każdym roku trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 przegląd serwisowy.

Potwierdzenie uczestnictwa

W związku z długim, prawie 3-letnim okresem oczekiwania na przyznanie środków w ramach projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”, prosimy o pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest podpisać aneks do umowy, który dostępny jest w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Pismo w sprawie potwierdzenia uczestnictwa w projekcie

Płatności

Każdy mieszkaniec, który potwierdzi uczestnictwo w projekcie, zobowiązany będzie do wpłaty kwoty stanowiącej 30% kosztów realizacji inwestycji, po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego wykonania instalacji solarnych oraz po obliczeniu ostatecznej wartości projektu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Urzędu Gminy Nieporęt pisemnej informacji o wysokości wpłaty.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości na której mają zostać zamontowane kolektory

Gmina Nieporęt instalując kolektory słoneczne na nieruchomości, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza będzie udzielała dla danego podmiotu tzw. pomocy publicznej na drugim poziomie. Oznacza to m.in. konieczność udokumentowania wsparcia oraz zgłoszenia takiej pomocy do UOKiK przez Gminę. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na nieruchomości, gdzie ma być zainstalowany system kolektorów słonecznych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Kontakt:

Osobami do kontaktów w sprawie projektu są Pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych: Pan Piotr Brysiacz, Pani Justyna Chwojnicka-Gut, Pani Agnieszka Gawińska,– tel. 22 767-04-05, tel. 22 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt pok. 2.

W związku z koniecznością ujednolicenia zasad uczestnictwa Mieszkańców gminy w Projekcie pt. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” wprowadzono następujący
Regulamin

Szczegółowy opis projektu znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.

Harmonogram realizacji inwestycji

BARDZO WAŻNE!!

W przypadku prywatnych budynków mieszkalnych – w sytuacji, gdy w okresie realizacji i/lub trwałości Projektu (tj. w okresie do 30.06.2020 r.), w danym budynku/lokalu właściciel prowadzi/rozpocznie działalność komercyjną (dotyczy to również przypadków gdzie jest wyłącznie zarejestrowania działalność gospodarcza), powinien on zgłosić ten fakt Gminie Nieporęt-Urzędowi Gminy Nieporęt oraz przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, a uzyskaną pomoc w powyższym zakresie uznać za „pomoc de minimis”. W tej sytuacji Gmina Nieporęt-Urząd Gminy Nieporęt udokumentuje udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielenia.”

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

W związku z możliwością montażu kolektorów na budynkach, gdzie prowadzona jest działalność komercyjna istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do Regulaminu określających zasady uczestnictwa tych podmiotów w Projekcie

Zmiana regulaminu

ZGŁOSZENIE WAD I USTEREK

Zgłoszenia wad lub usterek na zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych mogą Państwo dokonać za pośrednictwem infolinii:

Infolinia techniczna – 721 899 001
Serwis – 885 551 504

LUB ZA POMOCĄ ZGŁOSZENIA DO URZĘDU GMINY NIEPORĘT

DRUK ZGŁOSZENIA USTERKI

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji
dotyczących instalacji solarnych zamontowanych przez firmę Ekoinstal na posesjach w Gminie Nieporęt w zakresie wykonanego zadania pn:
”Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

I. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnej oceny zaistniałej sytuacji i przed zgłoszeniem usterki do Urzędu Gminy podjęcia działania, we własnym zakresie, w celu wyeliminowania nieprawidłowości tz:
1. Gdy jest zbyt wysoka temperatura na kolektorze należy sprawdzić czy nie zostało wyłączone zasilanie elektryczne w kotłowni, w budynku, w danej miejscowości.
Jeśli tak to możliwie jak najszybciej przywrócić je, ewentualnie zapewnić awaryjne zasilenie lub zasłonić kolektor ciemnym materiałem.
Po przerwie w dopływie prądu elektrycznego temp na solarze osiągnąć może ponad 120˚C. Należy niezwłocznie uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym aż do obniżenia się temp na kolektorze poniżej 100 ˚C. Jeśli nie będzie to możliwe należy wezwać serwis.
2. Jeśli w zasobniku ciepłej wody temp wody osiągnęła 80˚C to należy obniżyć jej temperaturę poprzez pobór ciepłej wody.
3. Jeśli temperatura wody w zasobniku nie przekracza 50˚C w słoneczny dzień a na kolektorze temp wynosi powyżej 100 ˚C należy uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym (patrz instrukcja obsługi sterownika) i kontrolować temperaturę na zegarach grupy pompowej oraz przepływ na grupie pompowej. W przypadku nie podwyższenia się temperatury wody w zasobniku cw i nie obniżenia się temp na kolektorze należy wezwać serwis.
4. Gdy wystąpi brak ciepłej wody w zasobniku cw to należy ustalić czy nie było wcześniej poboru ciepłej wody, od kiedy nie ma ciepłej wody, jakie było nasłonecznienie i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 3.
5. Gdy brak ciepłej wody „ w kranie ” to sprawdzić temp wody w zasobniku, sprawdzić czy nie zostało zmienione ustawienie zaworu mieszającego i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 4.

II. W przypadku braku możliwości wyeliminowania we własnym zakresie, nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej, pomimo przeprowadzenia odpowiednich działań jak w punkcie I, należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce albo drogą mailową albo telefonicznie. Osoba kontaktowa to : Pan Jacek Markowicz,
tel. . 721 899 001

III. Podczas zgłoszenia przez Użytkownika informacji do Urzędu Gminy o powstałej usterce w instalacji solarnej zachodzi konieczność, dla ułatwienia i przyspieszenia działań naprawczych, podania takich informacji aby pozwoliły one ustalić miejsce i rodzaj usterki. Należy podać:
1. Czy awaria jest na instalacji wodnej czy glikolowej tz czy wycieka glikol czy woda?
2. Gdzie jest miejsce wycieku: czy na dachu, czy w kotłowni. Jeśli w kotłowni to przy jakim urządzeniu ( wskazane przesłanie zdjęcia miejsca z wyciekiem)
3. Podanie jakie jest ciśnienie w instalacji glikolowej – odczyt z manometru.
4. Podanie jaka jest temp wody w zasobniku i wskazane jest podanie temperatury na solarze

Usterki reklamacyjne należy zgłaszać do Wykonawcy pisemnie na adres: solary@ekoinstal.net

Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej gwarancja nie obejmuje i będą wykonywane odpłatnie.
Do nieuzasadnionych wezwań należą:
1. Zgłoszenie usterki bez sprawdzenia możliwości usunięcia jej we własnym zakresie, tz nie dostosowanie się do zaleceń punktu I ( pozycja od 1 do 5 )
2. Zgłoszenie usterki powstałej na instalacji wewnętrznej budynku ( np.: instalacja kotła, pieca, CO, CWU),podłączonej do instalacji solarnej( poza miejscem włączenia).
Do wezwań płatnych przez Użytkownika należą:
1. Dodatkowe szkolenie Użytkownika w sprawie obsługi instalacji solarnej.
2. Spadek ciśnienia w instalacji solarnej i konieczność uzupełnienia glikolu gdy ubytek glikolu nastąpił przez zawór bezpieczeństwa, przy wzroście ciśnienia ponad 6 bar, z powodu nieprawidłowego użytkowania tej instalacji.
3. Konieczność wcześniejszej, niż planowana, wymiany glikolu, który stracił swoje właściwości na skutek występowania częstych przegrzewów z powodu nieprawidłowej eksploatacji instalacji solarnej.
4. Wymiana mechaniczne uszkodzonych, przez Użytkownika, elementów instalacji solarnej
i ewentualne, ponowne napełnienie jej glikolem.