5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obchody odbywają się co roku 5 czerwca w ponad 100 państwach, aby przypominać o zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym świata. W 2024 r. głównymi tematami Światowego Dnia Ochrony Środowiska będą renaturyzacja oraz walka z pustynnieniem i suszami.

Jednym ze skutecznych sposobów na walkę z suszą jest tzw. mała retencja wodna czyli proste sposoby na gromadzenie wody w okolicy. Retencja pozwala zatrzymać lub spowolnić spływ wód, dbając przy tym o rozwój środowiska naturalnego. Budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych – to działania lokalne. W połączeniu z inwestycjami z zakresu dużej retencji, są skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi. Małą retencję uznaje się w przypadku zbiorników do 5 mln m³, a zbiorniki powyżej tego pułapu zaliczane są do dużej retencji.

W 2022 r. w Polsce było 32014 obiektów małej retencji wodnej o łącznej pojemności 860,0 mln m3. Liczba tych obiektów w porównaniu z 2015 r. zmalała o 245, a pojemność wzrosła o 29,7 mln m3. Na terenie województwa mazowieckiego takich obiektów było 5692, w porównaniu z 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o 206, natomiast pojemność wzrosła o 4,1 mln m3. W przeliczeniu na 1 km2 powierzchni, pojemność obiektów małej retencji wodnej była najwyższa w województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim. Wśród województw mazowieckie zajęło 7 pozycję. Najniższy wskaźnik wystąpił w województwach we wschodniej części Polski. Należy zauważyć, że sztuczne zbiorniki wodne zlokalizowane są zazwyczaj na terenach, na których nie występują naturalne zbiorniki wodne.

Stawy rybne w mazowieckim to obiekty małej retencji o największej łącznej pojemności w województwie (w 2022 r. 28,5 mln m3), następnie sztuczne zbiorniki wodne (24,1 mln m3), budowle piętrzące (4,6 mln m3), obiekty piętrzące jeziora (1,5 mln m3) i inne budowle (23 tys. m3). W porównaniu z 2015 r. pojemność stawów rybnych i sztucznych zbiorników wzrosła.

W latach 2015-2022 nakłady inwestycyjne na wykonanie obiektów małej retencji wodnej w mazowieckim wyniosły blisko 51 mln zł. W omawianym okresie finansowane były głównie przez samorządy oraz z funduszy strukturalnych lub innych środków łącznie z funduszami strukturalnymi.

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Więcej ciekawostek związanych z ochroną środowiska przeczytanie Państwo także TU.