Bezpieczne Ferie 2024 – komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie

Mazowsze rozpoczyna ferie zimowe, które potrwają od 15 do 28 stycznia 2024 r. Mamy nadzieję, że czas wolny od zajęć szkolnych będzie spędzony przez dzieci i młodzież zdrowo oraz bezpiecznie.

W ramach akcji „Bezpieczne ferie” Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi będzie współpracował z lokalnymi jednostkami samorządowymi oraz służbami i strażami, a także podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i warunki zimowego wypoczynku w naszym regionie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna na Mazowszu przez cały okres ferii zimowych będzie podejmowała wszelkie kroki zapobiegawcze mające na celu bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz sanitarno-higieniczne. Do naszych zadań w tym zakresie należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji;
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz pasożytniczym i wypadkom.

Dzieci i młodzież będą korzystać zarówno z wypoczynku zorganizowanego w formie wyjazdowej (obóz), jak i z form zorganizowanych w miejscu zamieszkania (półkolonie organizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe). Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom i młodym ludziom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.). Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie mazowieckim, prowadząc kontrole nad warunkami higieny zorganizowanego wypoczynku i rekreacji, ocenią:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia

Najważniejsze zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku
(przydatne informacje, które warto zapamiętać i stosować wedle potrzeby):

 1.  Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany? Informacje na ten temat – na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
 2. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
 3. Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas.
 4. Należy obserwować  prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody.  
 5. Idąc do klubu /dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia – proszę się nie wahać, reagować!
 6. Należy porozmawiać z dzieckiem, jeśli jedzie samo na obóz, o przestrzeganiu kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, że:
 • nie należy zbliżać się do obcych zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych,
 • do zabawy wybierać miejsca bezpieczne oraz zawsze trzeba przekazywać opiekunom, dokąd wychodzi i informować ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.),
 • jego podstawowym opiekunem będzie wychowawca i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren miejsca wypoczynku nawet bardzo blisko,
 • trzeba pilnować swoich pieniędzy i najlepiej nie nosić ich wszystkich przy sobie lub powierzyć część opiekunowi,
 • nie wolno przyjmować od nieznanych osób jedzenia i napojów,
 • zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformować wychowawcę.
 • dokładnie myć ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,
 • dbać o higienę osobistą, nie używać wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniać się i nie pożyczać ubrań,
 • nie pić napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku
 • dokładnie myć surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętać o właściwym przechowywaniu żywności, unikać zakupów wątpliwej jakości żywności,
 • w razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosić się do opiekuna lub wychowawcy.

Uwaga!
Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie województwa mazowieckiego, w przypadku wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych w ośrodkach, w których wypoczywają dzieci, prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca wypoczynku Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (wykaz adresów oraz telefonów na stronie https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/kontakt-wsse ) lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (w sprawie interwencji Oddziału HDiM) tel. 22 690 20 01 (06) w. 123 (poniedziałek – piątek w g. 7.30 – 15.00).

Jeżeli wypoczynek organizowany jest poza obrębem Mazowsza, wówczas dane teleadresowe są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne

Podstawowe numery telefonów alarmowych:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

DODATKOWE INFORMACJE:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2