GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r.  poz. 845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia w 2023 r.  przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (pdf) oraz wzór powiadomienia o ww. ryzyku do systemu RSO (word).

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.