Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Nieporęt pozyskała 83 055 zł na realizację w 2024 roku rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu w ramach Modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz Modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Z programu będą mogły skorzystać osoby, których dochody nie przekraczają  1552 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1200 zł – na osobę w rodzinie. Środki pochodzące z programu zostaną przeznaczone na: dofinansowanie wsparcia dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy; oraz dofinansowanie wsparcia dzieciom i uczniom, którzy nie muszą spełniać warunków otrzymania pomocy w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, w proporcji do 20% liczby wszystkich osób dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrażą chęć zjedzenia posiłku.

Pomoc może być przyznana w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dotacja została przyznana na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.