Gmina Nieporęt przygotowuje się do uporządkowania numeracji ulicy Małołęckiej

Występujące w naszej gminie bardzo silne tendencje urbanistyczne takie jak: intensywna zabudowa jednorodzinna, przekształcenie gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo w tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, powstawanie nowych działek ewidencyjnych oraz wzmożone zainteresowanie nabywaniem gruntów spowodowały zaburzenia w oznaczaniu nieruchomości numerami porządkowymi.

Coraz częściej zdarza się, że istniejąca numeracja porządkowa budynków zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie. Nowe domy, które budowane są  na wewnętrznych, często bardzo długich drogach, otrzymują numerację uzupełnioną literami alfabetu, co sprawia, że zbiór numerów budynków dla danej ulicy bywa nieczytelny. Świadczą o tym napływające do urzędu gminy sygnały od instytucji zajmujących się doręczaniem przesyłek, a także służb komunalnych, którzy mają problem ze znalezieniem konkretnego adresu. W celu uporządkowania przestrzeni oraz ułatwienia działania służbom takim jak pogotowie, straż pożarna itp. niezbędna będzie zmiana numeracji porządkowej.

Po przeprowadzeniu analizy obecnego stanu, Gmina Nieporęt w pierwszej kolejności chce przystąpić do uporządkowania numeracji ulicy Małołęckiej  w miejscowościach: Nieporęt, Aleksandrów i Izabelin. Będzie to  przedsięwzięcie wymagające zaangażowania zarówno ze strony Gminy jak i mieszkańców i wiąże się z pewnymi utrudnieniami, z którymi będą musiały zmierzyć się obie strony. Nie jest to skomplikowane zadanie pod warunkiem, że mieszkańcy podejdą do tego w sposób zdyscyplinowany. Tylko rzetelne wprowadzenie w życie  dokonanych zmian gwarantuje uniknięcia chaosu i przyniesie wszystkim oczekiwane korzyści.

Należy przypomnieć, że mamy już za sobą tego rodzaju „operację”-  zmiana dotyczyła  uporządkowania numeracji ulicy Jana Kazimierza w miejscowościach: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy i Rembelszczyzna.  Wówczas mieszkańcy bardzo sprawnie dokonali wszystkich zmian. Teraz czas na ulicę Małołęcką.  Zapraszamy więc właścicieli dróg prywatnych przylegających do ul.Małołeckiej do składania w Urzędzie Gminy Nieporęt lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosków o nadanie nazwy. https://cu.nieporet.pl/Service/getServiceCard/id,43,cid,84.html Czekamy na państwa wnioski do końca tego roku. Uwaga! Nadanie nazwy drodze prywatnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli bądź współwłaścicieli terenów, na których droga się znajduje. Pamiętajmy, że zgodnie z przyjętymi zasadami nadawania nazw ulicom i placom, będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt, wskazane jest żeby propozycja nazwy drogi nie powtarzała się w obrębie granic naszej gminy. Wykaz istniejących nazw ulic znajduje się na  stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Mapy oraz spis ulic w Gminie Nieporęt https://www.nieporet.pl/gmina-nieporet/spis-ulic/ lub w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, pokój nr 8.   

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej możliwości, co w znacznym stopniu pozwoli na uporządkowanie istniejącej numeracji nieruchomości na terenie gminy, a także w przyszłości pozwoli uniknąć tworzenia numerów z dodatkowym oznaczeniem kolejnymi literami alfabetu łacińskiego dla nieruchomości położonych w głębi od głównej ulicy.

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Nieporęt pok. Nr 7 i 8 tel.: (0-22) 767-04-12.