Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór
i transport nieczystości ciekłych- zmiany

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) zmianie uległy przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zezwolenia

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności
w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  złożenia pisma
o zamiarze opróżniania osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez przedsiębiorcę

W sprawozdaniu począwszy od sprawozdania za I kwartał 2023 roku przedsiębiorca jest zobowiązany zawrzeć poniższe informacje (art. 9o ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

 1. Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.
 2. Informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie.
 3. Informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  1. bytowych,
  1. przemysłowych.
 4. Informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  1. bytowych;
  1. przemysłowych

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe.

 • Informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
  • spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
 • Wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica.
 • Informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.
 • Datę sporządzenia sprawozdania.
 • Podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Ponadto przedsiębiorca dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Termin przedkładania sprawozdań kwartalnych: do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Kary pieniężne

(art.9xb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Przedsiębiorca, który:

 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w przypadku niezastosowania się do ww. wezwania – od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
 • dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

Gmina Nieporęt znajduje się w zasięgu aglomeracji:

 • Warszawa
 • Serock

Obszar aglomeracji Warszawa został wyznaczony uchwałą nr XLI/1263/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa.

Obszar aglomeracji Serock został wyznaczony uchwałą nr 541/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie.

Prosimy o bieżące monitorowanie powyższego.

Dział Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Nieporęt