Kolejny program pomocowy dla mieszkańców gminy Nieporęt – „Opieka wytchnieniowa” wchodzi właśnie w życie

Gmina Nieporęt  przystąpiła do realizacji programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, kwota środków finansowych na realizację Programu wynosi 171 360,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Wsparciem w ramach programu objętych zostanie 16 opiekunów osób z niepełnosprawnością (w tym 6 sprawujących opiekę nad dzieci). Zaplanowano 3360 godzin wsparcia. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 210 godzin wytchnienia w ciągu trwania całego Programu.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji opiekuna/ rodzica osoby z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie tel. 22 490 43 41 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Informacja o programie „Opieka wytchnieniowa” dla mieszkańców gminy Nieporęt