Komunikat Nr 8/2022 „Moje Boisko Orlik 2012”- aktualny Harmonogram korzystania z boiska