Komunikat Nr12/2023 ” Moje Boisko Orlik Nr 12/2023″