Konkurs „Wzajemnie Potrzebni”

Wojewoda Mazowiecki zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert realizowanym w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI, zleconym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio-  i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb      w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Termin naboru ofert: do dnia 23 marca 2023 r.

  • Do konkursu mogą przystąpić:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, pod warunkiem, że każda z nich będzie dotyczyła innej lokalizacji.

  • Wysokość dotacji:

Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł., w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.

Regulamin konkursu oraz pozostałe informacje w linku:

http://wzajemniepotrzebni.pl/konkurs/