Konsultacje społeczne – projekt Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547) art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz art. 39, art. 40, art. 41, i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku i kieruje ww. projekt do konsultacji społecznych.

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 roku, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub elektronicznej na adres:

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
 e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl, tel. 22 59 79 050.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu składania uwag i wniosków.

Czas trwania konsultacji społecznych: od 30 czerwca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Projekt dokumentu oraz formularz składania uwag i wniosków dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej w plikach do pobrania.

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (IV piętro, pokój 418) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z jaroslaw.warzywoda@mazovia.pl bądź telefoniczny: 22 59 79 466. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku.html