Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

– opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;

– przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej mazovia.pl;

– wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;

osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;

– drogą elektroniczną na adres e-mail: dialog@mazovia.pl;

– drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

– przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem urzędu,

– przyjmowani pojedynczo,

– zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.