LV sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w dniu 24 lutego 2022 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 24 lutego  2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobu wojennego położonego na terenie gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na lata 2022-2024.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 11. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy  w 2021 roku.
 12. Informacja Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami, w tym sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt w 2021 roku.
 13. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.     

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

„Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja:

https://nieporet.esesja.pl/