LVII sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek), godz. 10.00

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LVII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:                                        

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Rynia gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o nr 220/1 stanowiąca własność Gminy Nieporęt oraz działka o nr 190 będąca w posiadaniu Gminy Nieporęt, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury gazowej.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Iglasta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy w gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 167/3.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
 13. Informacja Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami.
 14. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.                                                                                           

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

„Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja: https://nieporet.esesja.pl/