LXI sesja Rady Gminy Nieporęt – 14 lipca 2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 14 lipca 2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna, gmina Nieporęt, składającej się z działek o nr ewidencyjnych: 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/11 i 441/12.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem st. Warszawą w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem st. Warszawą w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Protestanckiego.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok”.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na lata 2022-2024.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia kar administracyjnych za zakłócanie spokoju przez zwierzęta domowe i gospodarskie oraz wprowadzenia podatku od posiadania psów.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na pracę Wójta.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.                                                                                        

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja: https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/8279c320-51c2-4