LXIII sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji – 29 września 2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  29 września 2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół z terenu gminy Nieporęt.
 4. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w Mistrzostwach Gminy Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci i młodzież w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży  Szkolnej w roku  szkolnym 2021/2022.
 5. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr: 187/1, 189/30, 189/31, 189/32, 189/33, 189/34, 189/36, 189/37 i 191/1 położone we wsi Józefów, gmina Nieporęt, w tym poprzez nabywanie udziałów we własności tych nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  przekazania wniosku według właściwości.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektora szkoły.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. 15. Zamknięcie sesji.     

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja: https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/8279c320-51c2-4