LXIV sesja Rady Gminy Nieporęt – 27 października 2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  27 października 2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości określonej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Przyjęcie protokołów z LXII, LXIII  sesji.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja: https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/eaad3e35-6fe0-4