LXIX sesja Rady Gminy Nieporęt –   26 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu LXIX sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  
w dniu  26 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku udzielonego osobom objętym tym Programem.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za formy doskonalenia pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy,  których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr 40/21 położoną w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy,  których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 109/5  położoną w Kątach Węgierskich gm. Nieporęt.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 76/7 i 129 będącej własnością Gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 3335/8 będącej własnością Gminy Nieporęt (dot. PSG)
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 3335/8 będącej własnością Gminy Nieporęt (dot. PGE)
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy „Jaskółki” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 691/9
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nieporęt na lata 2012-2027.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt  na 2023 rok.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2023 rok.
 23. Przyjęcie protokołów z LXVI, LXVII, LXVIII sesji Rady Gminy Nieporęt.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne w Portalu – https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/726d5aed-d349-4