LXVI sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w dniu  14 grudnia 2022 r. (środa), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  14 grudnia 2022 r. (środa), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:   
1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół z terenu gminy Nieporęt.

4.      Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

6.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.

7.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.

8.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Wieliszew przez Gminy Nieporęt  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieporęt, położonych w obrębie ewidencyjnym Michałów-Reginów gmina Wieliszew oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 446/16, 347/6 i 351/1.

9.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.

10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Józefów – rejon ulicy Strużańskiej i ulicy Objazdowej, w gminie Nieporęt”.

12.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nieporęt i nadania jej statutu.

13.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diety sołtysom Gminy Nieporęt.

14.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt.

15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieporęt.

16.  Przyjęcie protokołów z LXIV, LXV sesji Rady Gminy Nieporęt.

17.  Zapytania i wolne wnioski.

18.  Zamknięcie sesji.    

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

Projekty uchwał https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/bbdc8b2a-2c0e-4