LXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt – 22 grudnia 2022 r. (czwartek),  godz. 10.00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443, z 2018 r. poz. 10532) zawiadamiam o zwołaniu LXVII Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się                                                w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek),  godz. 10.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023-2037 oraz Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Nieporęt, w tym:
 8. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata                              2023 – 2037,
 9. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 10. odczytanie opinii Komisji stałych,
 11. odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Rozwoju,
 12. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
 13. odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
 14. dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
 15. przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037,
 16. przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Nieporęt.
 • Zapytania i wolne wnioski.
 • Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/c6b26543-e122-4

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.