LXX sesja Rady Gminy Nieporęt w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 10.00 w trybie stacjonarnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu LXX sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się     w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami, w tym sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt w 2022 roku.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobu wojennego położonego na terenie gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków  na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku udzielonego osobom objętym tym Programem.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2023 rok”.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.         

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023  r., poz.40) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/c7cc4df1-bce1-4