LXXI sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu LXXI sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  30 marca 2023 r. (czwartek), godz. 09.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2024 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków   i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki                            i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na lata 2022-2024.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działek o nr 269/5 i 269/6 położona w Białobrzegach gm. Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej położonej                           w Rembelszczyźnie w gminie Nieporęt stanowiącą działkę ewidencyjną  nr 3/1, na nieruchomość gruntową położoną w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt stanowiącą działkę ewidencyjną  nr 654/24.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 3/2, 4/6, 5/6 i 6/6 będących własnością Gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości                                      i umieszczenie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 212/4, będącej we władaniu samoistnym Gminy Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Promienna” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Aleksandrów, gmina Nieporęt, stanowiącej działki ew. o nr 226/28 i 253.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy „Makowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska, gmina Nieporęt, stanowiącej działki ew. o nr 248/20 i 248/21.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.    

Projekty uchwał :https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/383804a1-e029-4