LXXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt – 25 maja 2023 r. godz. 10.00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572) zawiadamiam o zwołaniu LXXIII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  25 maja 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/80/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i formy  informacji  o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych   zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości i umieszczenie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 57, będącej we władaniu samoistnym Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 116/11 będącej własnością Gminy Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami gruntowymi nieruchomości gminnej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej działkę nr  578/7.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy zabudowanych nieruchomości gminnych oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część nieruchomości gminnej, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 170/163.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działkę o nr 142/26  położona we wsi i gminie Nieporęt.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej – lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie na działce nr 128/10, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2023-2025.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023, ustalenia ich działania i składów osobowych.
 20. Przyjęcie protokołów z LXIX, LXX, LXXI, LXXII sesji Rady Gminy Nieporęt.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.     

/-/Bogusława Tomasik

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Projekty uchwał:https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/beb2f466-1278-4