LXXIV Sesja Rady Gminy Nieporęt – 22 czerwca 2023 r. /czwartek/, godz. 10.00

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz w związku z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443) zawiadamiam o zwołaniu LXXIV Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji  2018 – 2023, na dzień    22 czerwca 2023 r. /czwartek/, godz. 10.00. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt,  z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Nieporęt.

5. Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2022 rok, w tym:

     a) prezentacja Raportu o stanie Gminy Nieporęt za 2022 rok;

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt za 2022 rok;

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieporęt.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022 i zapoznanie Rady Gminy Nieporęt z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:

a) prezentacja Sprawozdania Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2022 oraz przedstawienie informacji  o stanie mienia Gminy Nieporęt;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022 ;

c) zapoznanie Rady Gminy Nieporęt ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022 oraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za rok 2022;

e) dyskusja nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022 i informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2022 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2022;

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieporęt z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.                  

/-/Bogusława Tomasik

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Projekty uchwał: https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/68de6dff-5cdb-4

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023  r., poz.40 i 572 ) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja