LXXIX sesja Rady Gminy Nieporęt – 26 października 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572 i 1463) zawiadamiam o zwołaniu LXXIX sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  26 października 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w Mistrzostwach Gminy Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci i młodzież w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży  Szkolnej w roku  szkolnym 2022/2023.
 4. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej, położonej we wsi Zegrze Południowe gm. Nieporęt, stanowiącej działkę nr 140/5, polegające na ustanowieniu na tej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gm. Nieporęt, stanowiącej działki nr 456 i nr 571, polegające na ustanowieniu na tej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych, położonych we wsi Białobrzegi gm. Nieporęt, stanowiących działki nr 305 i nr 269/6 oraz położonych we wsi i gm. Nieporęt stanowiących działki nr 970/19, nr 970/18, nr 970/3 i nr 970/2 polegające na ustanowieniu na tej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz udostępnienie nieruchomości położonej we wsi Białobrzegi gm. Nieporęt stanowiącej działkę 257 na cele umieszczenia urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 280  położoną w Białobrzegach gm. Nieporęt.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/d0ab9964-521a-4