LXXIX sesja Rady Gminy Nieporęt – 28 września godz. 10.00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572 i 1463) zawiadamiam o zwołaniu LXXIX sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  28 września 2023 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Wręczenie podziękowań dla przedstawicieli sołectwa Białobrzegi za reprezentowanie gminy Nieporęt podczas XII Festiwalu Sołectw oraz zajęcie I miejsca w festiwalowym konkursie w kategorii Uznanie Publiczności, a także I miejsca w zawodach sprawnościowych.
 4. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie wód.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nieporęt za wybitne wyniki w nauce.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Nieporęt.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja:

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/95638825-f35b-4